Полог

Полог Осина 2,1 м сорт “А”

штук

Итого 246,0

Полог Осина 2,1 м сорт “Экстра”

штук

Итого 287,0

Полог Осина 2,2 м сорт “А”

штук

Итого 257,0

Полог Осина 2,2 м сорт “Экстра”

штук

Итого 300,0

Полог Осина 2,3 м сорт “А”

штук

Итого 269,0

Полог Осина 2,3 м сорт “Экстра”

штук

Итого 314,0

Полог Осина 2,4 м сорт “А”

штук

Итого 281,0

Полог Осина 2,4 м сорт “Экстра”

штук

Итого 328,0

Полог Осина 2,5 м сорт “А”

штук

Итого 293,0

Полог Осина 2,5 м сорт “Экстра”

штук

Итого 341,0

Полог Осина 2,6 м сорт “А”

штук

Итого 304,0

Полог Осина 2,6 м сорт “Экстра”

штук

Итого 355,0

Полог Осина 2,7 м сорт “А”

штук

Итого 316,0

Полог Осина 2,7 м сорт “Экстра”

штук

Итого 369,0

Полог Осина 2,8 м сорт “А”

штук

Итого 328,0

Полог Осина 2,8 м сорт “Экстра”

штук

Итого 382,0