Полог

Полог Осина 1,3 м сорт “А”

штук

Итого 93,0

Полог Осина 1,3 м сорт “Экстра”

штук

Итого 110,0

Полог Осина 1,4 м сорт “А”

штук

Итого 100,0

Полог Осина 1,4 м сорт “Экстра”

штук

Итого 118,0

Полог Осина 1,5 м сорт “А”

штук

Итого 107,0

Полог Осина 1,5 м сорт “Экстра”

штук

Итого 137,0

Полог Осина 1,6 м сорт “А”

штук

Итого 114,0

Полог Осина 1,6 м сорт “Экстра”

штук

Итого 146,0

Полог Осина 1,7 м сорт “А”

штук

Итого 122,0

Полог Осина 1,7 м сорт “Экстра”

штук

Итого 155,0

Полог Осина 1,8 м сорт “А”

штук

Итого 211,0

Полог Осина 1,8 м сорт “Экстра”

штук

Итого 246,0

Полог Осина 1,9 м сорт “А”

штук

Итого 222,0

Полог Осина 1,9 м сорт “Экстра”

штук

Итого 259,0

Полог Осина 2,0 м сорт “А”

штук

Итого 234,0

Полог Осина 2,0 м сорт “Экстра”

штук

Итого 273,0